PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE A ZÁKAZKOVÁ VÝROBAsluchatko
+421 911 469 080

Vízia a politika spoločnosti FOR Clean a.s. platná od roku 2011

 

VÍZIA

Naďalej si udržať pozíciu významného výrobcu konštrukčných prvkov pre výstavbu a vybavenie „čistých priestorov“ v rozsahu výrobných programov FORCLEAN®, FORLAB®, FORMEDICAL®.
Do roku 2014 dosiahnuť 30%-ný nárast podiel produkcie orientovanej na spracovanie tenkých plechov nad rámec vyššie uvedených výrobkových skupín a pri rozšírení portfólia odberateľov o min. troch strategických. V rámci uvedenej produkcie sa zamerať na zavedenie pravidelnej sériovej výroby, ktorá bude predstavovať aspoň 10% z plánovaného nárastu.
Jedným z prioritných cieľov na najbližšie obdobie je ponúknuť našim zákazníkom kompletnejšie dodávky, vrátane vlastnej povrchovej úpravy práškovým lakovaním. Smerovať obchodné aktivity na poskytovanie novej služby a vyhľadávanie obchodných príležitostí pre oblasť povrchovej úpravy nielen v rámci regiónu. Do roku 2014 dosiahnuť v oblasti povrchovej úpravy práškovaním ročný obrat 300.000,- €.
V nastávajúcom období sa zamerať na  inováciu technológie a rozšírenie výrobných možností v oblasti spracovania nerezových materiálov.
Naďalej budeme zameriavať pozornosť na zvýšenie svojho hodnotenia u zákazníkov z hľadiska ucelenosti dodávok, dôsledné dodržiavanie garantovanej a overiteľnej kvality a spoľahlivosť ako dodávateľa, pri dôslednej aplikácií zásad ochrany životného prostredia a platnej legislatívy v politike „Bezpečnosti a ochrany zdravia našich zamestnancov“ vo všetkých činnostiach spoločnosti.  

Výrobný program budeme orientovať predovšetkým na:
a)    rozšírenie sortimentu a inováciu výrobných programov FORCLEAN®, FORLAB®, FORMEDICAL®
b)    zákazkové spracovanie tenkých plechov do hrúbky 5 mm
c)    rozvoj služby „úprava povrchov práškovým lakovaním“
d)    využitie vlastného vývoja ako služby pri zákazkovej realizácii výroby

 

POLITIKA KVALITY

 • pre našich zákazníkov a dodávateľov sme dobrý a spoľahlivý partner
 • vážime si schopných a motivovaných zamestnancov
 • trvale zlepšujeme účinnosť našich procesov
 • budujeme systém manažérstva kvality európskej úrovne

 

POLITIKA OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 • dodržujeme platné ustanovenia všetkých právnych predpisov, t.j. zákonov, vyhlášok a nariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia
 • trvale budeme zlepšovať procesy OŽP
 • budeme si určovať a plniť stále vyššie ciele a ich plnenie hodnotiť
 • preventívnymi opatreniami a zavádzaním nových technológií budeme minimalizovať možné negatívne vplyvy na ŽP
 • vedieme zamestnancov k presadzovaniu záväzkov stanovených v tejto politike
 • budeme pravidelne informovať zamestnancov o svojich programoch a dosiahnutých cieľoch v oblasti OŽP

 

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • dodržujeme platné ustanovenia všetkých právnych predpisov, t.j. zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aplikujeme tieto ustanovenia do všetkých oblastí pôsobenia spoločnosti
 • trvale budeme zlepšovať procesy súvisiace s BOZP
 • vedieme zamestnancov k dodržiavaniu a presadzovaniu záväzkov stanovených v tejto politike

 

Zodpovednosť za splnenie politiky spoločnosti FOR Clean, a.s. leží na všetkých zamestnancoch spoločnosti. Každý z nás musí svojím prínosom prispieť ku spokojnosti zákazníkov s kvalitou našich produktov a poskytovaných služieb, k ochrane životného prostredia a k bezpečnosti a ochrane zdravia.
            

 

Piešťany, marec 2011 Ing. Martin Tátoš
  generálny riaditeľ a.s.

 

 

logo