Vízia a politika spoločnosti FOR Clean a.s.

 

VÍZIA

Upevniť pozíciu významného výrobcu konštrukčných prvkov pre výstavbu a vybavenie „čistých priestorov“ v rozsahu výrobných programov FORCLEAN®, FORLAB®, FORMEDICAL®, SURGICAL® a v spolupráci s materskou spoločnosťou naďalej rozširovať sortiment špeciálnych výrobkov s vyšším podielom know-how.
V súlade so spoločnou víziou skupiny BLOCK podporovať nárast podielu výroby v oblasti dodávok základných výrobných programov.
Implementovať zmeny v organizácii a riadení spoločnosti, ako súčasti novej organizačnej štruktúry a systému riadenia skupiny BLOCK.
Obchodné aktivity budeme naďalej smerovať aj na zákazkové spracovanie a povrchovú úpravu práškovým lakovaním  nielen v rámci skupiny.
Výrobný program budeme orientovať predovšetkým na:
a) rozšírenie sortimentu a inováciu výrobných programov FORCLEAN®, FORLAB®, FORMEDICAL®, SURGICAL ®
b) zákazkové spracovanie tenkých plechov do hrúbky 5 mm
c) skvalitňovanie služby „úprava povrchov práškovým lakovaním“

Zvyšovať kvalitu a efektivitu výroby s dôrazom na zjednodušenie a zníženie časovej náročnosti prípravných činností.  
Vytvoriť podmienky pre trvalý rozvoj stabilného kvalifikovaného personálu, jeho schopností a zručností, ktorý je základným predpokladom zabezpečenia produkcie vysokošpecializovaných výrobkov.
Neustále budeme zameriavať pozornosť na zvyšovanie svojho hodnotenia u zákazníkov z pohľadu ucelenosti dodávok, dôsledného dodržiavania garantovanej a overiteľnej kvality a spoľahlivosti ako dodávateľa.
Vo všetkých oblastiach našej činnosti budeme vytvárať podmienky pre dôslednú aplikáciu zásad ochrany životného prostredia a platnej legislatívy pre bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov.

 

POLITIKA KVALITY

 • pre našich zákazníkov a dodávateľov sme dobrý a spoľahlivý partner
 • vážime si schopných a motivovaných zamestnancov
 • trvale zlepšujeme účinnosť našich procesov
 • budujeme systém manažérstva kvality európskej úrovne
 • podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými predpismi a inými záväzkami, ktoré sme sa  zaviazali plniť

 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

 • ŽP považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti, podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime ŽP a energetické zdroje
 • rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu ŽP a energetických zdrojov analyzovaním relevantných interných a externých záležitostí a identifikovaním z nich  vyplývajúcich rizík  a príležitostí.
 • uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania ŽP prijímaním záväzkov zlepšovania kvality ovzdušia, ochrany vôd a minimalizácie a recyklácie odpadov. Investujeme do použitia k ŽP  šetrných technológií; podporujeme  celosvetové  úsilie v oblasti ochrany klimatických zmien, ochrane pôdy, ochrane biodiverzity, ekosystémov a ich obnovovanie.
 • podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť. Za týmto účelom implementujeme do technologického procesu  aj  smernice EU obmedzujúce  používanie nebezpečných látok (RoHS, WEEE; REACH) za účelom zlepšenia ochrany zdravia a ŽP.
 • pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na opatrenia na minimalizovanie ich vplyvu na ŽP; zavádzame opatrenia k zvýšeniu účinnosti pri využívaní prírodných zdrojov ( voda a fosílne palivá) s ohľadom na úsporu energie.
 • vyvíjame maximálne úsilie na prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom zníženia produkovaných emisií  do ovzdušia  a emisií skleníkových plynov, čo vedie zlepšeniu kvality ovzdušia a vody.
 • pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť, environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
 • zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov a externých firiem pôsobiacich v našej spoločnosti  v otázkach OŽP a vplyvov ich činností na ŽP za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.  Očakávame, že naši dodávatelia a poskytovatelia služieb sú v súlade pri plnení týchto špecifikácii v oblasti energetiky a ŽP.

 

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

 • dodržujeme platné ustanovenia všetkých právnych predpisov, t.j. zákonov, vyhlášok a nariadení týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aplikujeme tieto ustanovenia do všetkých oblastí pôsobenia spoločnosti
 • trvale budeme zlepšovať procesy súvisiace s BOZP
 • vedieme zamestnancov k dodržiavaniu a presadzovaniu záväzkov stanovených v tejto politike

 

Zodpovednosť za splnenie politiky spoločnosti FOR Clean, a.s. leží na všetkých zamestnancoch spoločnosti. Každý z nás musí svojím prínosom prispieť ku spokojnosti zákazníkov s kvalitou našich produktov a poskytovaných služieb, k ochrane životného prostredia a k bezpečnosti a ochrane zdravia.
            

 

Piešťany, júl 2018 Ing. Martin Tátoš
  generálny riaditeľ a.s.

 

 

 
Dezinfikátor BLOCK® Pure UV
_________________________________
certifikát kvality ISO 9001:2015
 
úplné riadenie kvality procesu zvárania STN EN ISO 3834-2 a výroba oceľových konštrukcií STN EN 1090-2:2012 stupeň EXC3
_________________________________
 
Projekty realizované s podporou EÚ
_________________________________
 

______________________________________

logo