PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE A ZÁKAZKOVÁ VÝROBAsluchatko
+421 911 469 080

CIELE BOZP

 

Vrcholový manažment spoločnosti FOR Clean, a.s. prijal v rámci budovania systému menežérstva bezpečnosti pri práci (BOZP) a s ním súvisiacou špecifikáciou OHSAS 18001:2007 nasledovné ciele na obdobie roku 2015 (od 01.01.2015 - 31.12.2015). Ciele platia pre výrobnú aj nevýrobnú sféru vo FOR Clean, a.s. a budú rozpracované do programov.

 

Ciele v oblasti bezpečnosti pri práci pre rok 2015

 

1) Vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce

2) Neustále prehlbovať vedomostí a zvyšovanie schopností zamestnancov

3) Zabezpečiť optimálne podmienky pre pohodu v práci vybudovaním dennej miestnosti pre zamestnancov


Termín splnenia všetkých cieľov: 31.12. 2015
Zodpovedná osoba: predstaviteľ vedenia pre BOZP.

Prijatie systému manažérstva bezpečnosti pri práci a s ním súvisiacou špecifikáciou OHSAS 18001:2007 je strategickým rozhodnutím vrcholového manažmentu FOR Clean, a.s, ktorý deklaroval, že chce udržiavať a zlepšovať tento systém a presvedčiť sa o zhode s vyhlásenou politikou BOZP.
   
Jednou z priorít spoločnosti je preto sústavná starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

 

Piešťany, 8. januára 2015 Ing. Martin Tátoš
  generálny riaditeľ a.s.
logo