PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE A ZÁKAZKOVÁ VÝROBAsluchatko
+421 911 469 080

ENVIRONMENTÁLNE CIELE

 

Vrcholový manažment spoločnosti FOR Clean, a.s. prijal v rámci budovania systému environmentálneho manažérstva podľa STN 14001:2004 environmentálne ciele na obdobie roka 2015 (od 01.01.2015 - 31.12.2015). Ciele platia pre všetky útvary FOR Clean, a.s. a budú rozpracované do programov.


Environmentálne ciele pre rok 2015

 

1) Zníženie produkcie nebezpečných odpadov z prevádzky komaxitovňa o 10 %

2) Vybudovanie neutralizačnej stanice pri komaxitovne

3) Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov podľa druhov v tabuľke:

 druhy  odpadov pomer zhodnotenia %
zhodnotenie materiálne  (%) zhodnotenie energetické  (%)
a) opotrebované batérie 85 15
b) opotrebované oleje 100 0
c) elektronický šrot 80 20

 

Termín splnenia všetkých cieľov: 31.12. 2015
Zodpovedná osoba: predstaviteľ vedenia pre EMS (PVE)

Prijatie environmentálneho manažérskeho systému je strategickým rozhodnutím vrcholového manažmentu FOR Clean, a.s., ktorý deklaroval, že chce udržiavať a zlepšovať tento systém a presvedčiť sa o zhode s vyhlásenou environmentálnou politikou.
   
Prioritou spoločnosti je ochrana životného prostredia a znižovanie negatívnych vplyvov z výrobných činností na životné prostredie. Na splnenie týchto cieľov bude účinnosť environmentálneho manažérskeho systému neustále udržiavaná a stále zlepšovaná.

 

 

Piešťany, 8. januára 2015 Ing. Martin Tátoš
  generálny riaditeľ a.s.

 

 

logo