Duálne vzdelávanie

Od septembra 2017 spúšťame duálne vzdelávanie v spolupráci so SOŠ Technickou, Nová 9, Piešťany.


Učebné miesta ponúkame v odbore:


Mechanik strojov a zariadení (2413 – K)
Žiak a absolvent sa vo výrobe uplatní ako zámočník, zvárač plechov .


Hmotné a finančné zabezpečenie pre žiakov v duálnom systéme našich firiem.
V prípade, že žiak dosahuje primerané výsledky v škole a pravidelne navštevuje praktické vyučovanie dostáva mesačne podnikové štipendium vo výške:
1. ročník 30,- Eur, 2. ročník 50,- Eur, 3. ročník 80,- Eur, 4. ročník 100,- Eur

Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú dochádzku na praktickom vyučovaní.

V prípade, že žiak vykonáva produktívnu prácu, dostáva odmenu vo výške 50 % až 100 % hodinovej minimálnej mzdy. Konkrétna výška hodinovej odmeny za produktívnu prácu žiaka je závislá od splnenia kritérií určených zamestnávateľom:
• prospech
• hodnotenie výkonu inštruktorom
• dochádzka

Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov je zaistené. Bude sa uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom zamestnávateľa podľa interného predpisu zamestnávateľa.
Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje zamestnancom zamestnávateľa podľa interného predpisu Zamestnávateľa.

Poskytujeme popri duálnom vzdelávaní možnosť absolvovať klasickú ODBORNÚ PRAX od druhého polroku v II. ročníku.  

 

 
 
Dezinfikátor BLOCK® Pure UV
 
_________________________________
certifikát kvality ISO 9001:2015
 
úplné riadenie kvality procesu zvárania STN EN ISO 3834-2 a výroba oceľových konštrukcií STN EN 1090-2:2012 stupeň EXC3
_________________________________
 
Projekty realizované s podporou EÚ
_________________________________
 

______________________________________

logo