Vyberte jazyk

Kto sme

Vízia a politika spoločnosti

Politika IMS spoločnosti  For Clean, a.s.

 

Politika kvality 

 • Pre našich zákazníkov a dodávateľov sme dobrý a spoľahlivý partner.
 • Vážime si schopných a motivovaných zamestnancov.
 • Trvale zlepšujeme účinnosť našich procesov a celého SMK.
 • Udržujeme integrovaný systém manažérstva kvality európskej úrovne.
 • Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť.

 

Environmentálna politika   

 • Životné prostredie považujeme za kľúčovú hodnotu spoločnosti FOR Clean, a.s.., podporujeme ekonomický rozvoj a zároveň chránime životné prostredie a energetické zdroje (voda, elektrická energia, plyn).
 • Rešpektujeme súčasnú a budúcu hodnotu životného prostredia a energetických zdrojov analyzovaním relevantných interných a externých záležitostí a identifikovaním z nich vyplývajúcich rizík  a príležitostí.
 • Uplatňujeme princíp neustáleho zlepšovania ŽP prijímaním záväzkov zlepšovania kvality ovzdušia, ochrany vôd a minimalizácie a recyklácie odpadov. Za týmto účelom investujeme do použitia k životnému prostrediu šetrných technológií; aktívne podporujeme  celosvetové  úsilie v oblasti ochrany klimatických zmien, ochrane pôdy, ochrane biodiverzity, ekosystémov a ich obnovovanie.
 • Podnikateľskú činnosť vykonávame v súlade s platnými environmentálnymi predpismi a ostatnými záväzkami, ktoré sme sa zaviazali plniť. Za týmto účelom implementujeme do technologického procesu aj  smernice EU obmedzujúce  používanie nebezpečných látok ( RoHS, WEEE; REACH) za účelom zlepšenia ochrany zdravia a životného prostredia.
 • Pri prevádzke výrobných procesov kladieme dôraz na preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať ich vplyv na životné prostredie; zavádzame opatrenia k zvýšeniu účinnosti pri využívaní prírodných zdrojov ako voda a fosílne palivá so zameraním na celkovú úsporu energie.
 • Vyvíjame maximálne úsilie na vývoj a prevádzku ekologických výrobných technológií za účelom zníženia produkovaných emisií do ovzdušia  a emisií skleníkových plynov, čo vedie zlepšeniu kvality ovzdušia a vody.
 • Pravidelne monitorujeme a hodnotíme environmentálnu výkonnosť, environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho správania.
 • Zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie všetkých zamestnancov a externých firiem, pôsobiacich v našej spoločnosti, v otázkach ochrany ŽP a vplyvov ich činností na životné prostredie za účelom zvyšovania ich environmentálneho povedomia.  Očakávame, že naši dodávatelia a poskytovatelia služieb sú v súlade pri plnení týchto špecifikácii v oblasti energetiky a životného prostredia. Pri riešení otázok ochrany                     ŽP a klímy sa zapájame do dialógu s orgánmi štátnej správy a všetkými stranami priamo na mieste.

 

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Zaväzujeme sa zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie ako prevenciu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
 • Zaväzujeme sa plniť všetky právne a iné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na systém manažérstva BOZP.
 • Zaväzujeme sa systematicky eliminovať nebezpečenstvá a znižovať riziká BOZP a motivovať k zapojeniu sa do tohto procesu aj zamestnancov .
 • Zaväzujeme sa sústavne zlepšovať náš systém manažérstva BOZP.
 • Zaväzujeme sa konzultovať a spolupracovať so zamestnancami a zástupcami zamestnancov všetky otázky týkajúce sa BOZP a systému manažérstva BOZP.
 • Vyvíjame úsilie udržiavať a zlepšovať BOZP implementovaním efektívnej prevencie a zvyšovaním povedomia u našich zamestnancov, u zamestnancov pracujúcich v mene našej spoločnosti ako aj u našich dodávateľov a partnerov.
 • Snažíme sa zvyšovať povedomie tak, aby každý zamestnanec pochopil a bol si vedomý, že svojim konaním a postojmi je zodpovedný za vlastnú bezpečnosť a potenciálne aj za bezpečnosť svojich kolegov.
 • Naša spoločnosť otvorene prijíma návrhy na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od každého zamestnanca a po objektívnom posúdení presadzuje ich zavedenie implementáciu do
 • Našu politiku BOZP udržiavame podľa požiadaviek normy STN EN ISO 45001 a vedieme príslušné záznamy a dokumentáciu o zavedení, udržiavaní a zlepšovaní nášho systému manažérstva BOZP.
 • Vykonávame kontrolné aktivity a pravidelne kontrolujeme funkčnosť a efektívnosť nášho systému manažérstva BOZP tak, aby sme zabezpečili jeho neustále zlepšovanie.
 • Preberáme na seba zodpovednosť za to, že budeme dbať, aby sme našou prácou, postojmi a povedomím dosahovali také pracovné podmienky, ktoré budú vytvárať lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky.

 

Toto vyhlásenie politiky IMS v spoločnosti FOR Clean, a.s. je záväzné pre každého nášho zamestnanca a predstavuje základný dokument pre zavedený IMS  v našej spoločnosti.

 

                                                                            

Piešťany, 1.októbra 2021                                                                                                  Miroslav Podbehlý

                                                                                                                                      generálny riaditeľ a.s.