Vyberte jazyk

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

16. 02. 2021

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FOR Clean, a.s. 

1.  Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou FOR Clean, a.s., so sídlom Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, SR, IČO: 36234923, IČDPH: SK2020170306, Spol. zapísaná v OR Okr. súdu Trnava, vložka číslo 10134/T, oddiel Sa (ďalej „predávajúci“)

1.2.Kupujúcim je každá právnická alebo fyzická osoba, s ktorou v súlade s týmito VOP uzavrel predávajúci obchodný vzťah (ďalej „kupujúci“) na výrobu a dodávku tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

1.3.Obchodným vzťahom sa rozumie dodávka tovaru alebo služby predávajúcim kupujúcemu.

1.4.Objednávka je jednostranný právny úkon kupujúceho, ktorým objednáva u predávajúceho tovar/služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

1.5.Tovarom sa rozumie vyrábaná, alebo nakupovaná položka predávajúcim za účelom plnenia objednávky kupujúceho (ďalej „dielo“, „tovar“, alebo „výrobky“).

1.6.Službou sa rozumejú akékoľvek práce špecifikované a poskytované predávajúcim vrátane použitého materiálu.

1.7.Dodací list je dokument, ktorým je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaného tovaru/služieb medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.8.Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady alebo záruky za kvalitu tovaru/služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami predávajúceho, špecifikovanými v článku č. 9.

 

2.  Platnosť a účel VOP

2.1.VOP FOR Clean, a.s. platia pre všetky obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v písomnom potvrdení zmluvného vzťahu (Zmluva o dielo, Rámcová zmluva, objednávka ap.) dohodnuté inak. Zmluvné ustanovenia majú prednosť pred VOP.

V zmysle týchto VOP sa zmluva považuje za uzavretú dňom podpisu písomného vyhotovenia kúpnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo dňom potvrdenia objednávky.

2.2.Účelom VOP je stanovenie výrobných, dodacích, platobných a cenových podmienok, za ktorých bude predávajúci zhotovovať a dodávať dielo kupujúcemu na základe zmluvy, alebo objednávky kupujúceho.

2.3.Predávajúci je oprávnený VOP v  prípade potreby jednostranne primerane zmeniť, je však povinný kupujúcemu tieto zmeny bez zbytočného odkladu písomne alebo elektronicky (e-mail) oznámiť a aktuálnu verziu uverejniť na svojej internetovej stránke www.forclean.sk.

2.4.Pre obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sú záväzné VOP v znení platnom v čase vzniku obchodného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa bodu 2.3.. Kupujúci má právo tieto zmeny odmietnuť, písomne dohodnúť s Predávajúcim úpravu podmienok, resp. zmluvný vzťah ukončiť.

2.5.Vystavením objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s informáciami a podmienkami VOP predávajúceho oboznámil, uznáva ich a súhlasí s nimi, čo kupujúci potvrdil vo svojej objednávke.

2.6.Aplikácia obchodných podmienok Kupujúceho, alebo akýchkoľvek iných VOP je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.7.Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

2.8.Tieto VOP sú platné od 01.09.2019

 

3. Predmet plnenia, objednávka

3.1.Vzájomný vzťah zmluvných strán vzniká potvrdením záväznej objednávky kupujúceho adresovanej predávajúcemu najmä písomne poštou, e-mailom (elektronicky) alebo odovzdanej osobne v sídle  predávajúceho.

3.2.Predávajúci zhotoví pre kupujúceho dielo - výrobky podľa jednotlivo uplatňovaných písomných objednávok, na základe konkrétnej cenovej ponuky (CP) predávajúceho s uvedením jej čísla, podľa výrobnej  resp. výkresovej dokumentácie výrobkov.

3.3.Východiskovým podkladom pre cenové kalkulácie k cenovým ponukám predávajúceho budú jednotlivé objednávky kupujúceho, výkazy výmer (špecifikácie), výkresová  dokumentácia, príp. výrobná dokumentácia objednávateľa.

3.4.Súčasne môže byť zadaných aj viacero objednávok, ktoré musia byť písomne potvrdené predávajúcim. Každá objednávka je považovaná za samostatný zmluvný vzťah, nezávislý od ostatných objednávok.

3.5.Objednávka musí obsahovať najmä:

 • číslo objednávky

 • identifikačné údaje kupujúceho (názov firmy a údaje podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, t.j. najmä sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, tel. číslo, bankové spojenie

 • kompletnú Špecifikáciu výrobkov (napr. výkresovú dokumentáciu - príloha objednávky)

 • číslo cenovej ponuky predávajúceho

 • miesto a spôsob dodania tovaru

 • požadovaný termín dodávky

 • požiadavku na sprievodnú dokumentáciu

 • požiadavka na spôsob balenia

 • dátum vystavenia objednávky

 • meno osoby kupujúceho oprávnenej tovar u predávajúceho objednať a prevziať

 • podpis oprávnenej osoby

3.6.Predávajúci je povinný v lehote do 5 dní od prijatia objednávky písomne/mailom oznámiť podmienky prijatia a potvrdenia objednávky. Ak tak neurobí, považuje sa objednávka za neakceptovanú. Termín dodania výrobkov v každom jednotlivom prípade musí byť písomne potvrdený predávajúcim, inak nie je termín dodania pre predávajúceho záväzný. 

3.7.Objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné.

3.8.Potrebu certifikátov, potvrdení o protokolárnych skúškach, atestov, prehláseniach o zhode a pod., prípadne požadovanie konkrétnych vlastností výrobkov, ku ktorým bude kupujúci žiadať písomné deklarovanie týchto vlastností predávajúcim (ďalej len „ certifikáty výrobkov“), je kupujúci povinný písomne oznámiť pred zaslaním konkrétnej objednávky k takýmto výrobkom   resp. najneskôr súčasne so zaslaním objednávky. Predávajúci nie je povinný dokladať certifikáty výrobkov  na základe žiadosti kupujúceho doručenej po prijatí a potvrdení objednávky týchto výrobkov predávajúcim.  Povinnosť predávajúceho riadne vykonať a odovzdať výrobky je v takom prípade splnená aj bez doloženia certifikátov k výrobkom.

 

4. Súčinnosť a povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje pri vykonaní predmetu diela spolupôsobiť a zabezpečiť:

4.1.Odovzdanie platnej dokumentácie a kompletnej špecifikácie výrobkov spoločne so záväznou objednávkou.

4.2.V prípade požiadavky predávajúceho odsúhlasenie alebo pripomienkovanie výrobnej dokumentácie (pokiaľ táto nepochádza od kupujúceho)  do termínu požadovaného predávajúcim.

4.3.Kupujúci je povinný výrobky podľa potvrdenej objednávky a odovzdanej dokumentácie prevziať a zaplatiť za ich zhotovenie dohodnutú cenu ak cena alebo jej časť nebola splatná aj pred prevzatím výrobkov.

4.4.Pri exporte tovaru z krajiny predávajúceho do iných krajín EÚ sa kupujúci sa zaväzuje, že do 3 dní od prevzatia diela odošle predávajúcemu písomné potvrdenie o prevzatí diela ( výrobkov) ním resp. ním poverenou osobou . Vyplnené a podpísané potvrdenie musí obsahovať: názov a sídlo objednávateľa; množstvo a druh výrobkov; adresu miesta a dátum skončenia prepravy; meno a priezvisko vodiča motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis a evidenčné číslo motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava výrobkov. V prípade odoslania vyplneného a podpísaného  potvrdenia  do 3 dní mailom sa kupujúci zaväzuje odoslať originál tohto potvrdenia i poštou v lehote 14 dní od prevzatia diela.

 

5. Cena

5.1.Za predmet plnenia podľa čl. 3 sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu cenu v dohodnutej výške, ktorá je samostatne stanovená pre  jednotlivé objednávky a písomne potvrdená kupujúcim v cenovej ponuke predávajúceho, na ktorú sa objednávka odvoláva.

5.2.Cena je stanovená FCA a zahŕňa balenie (okrem paliet) a naloženie výrobkov v mieste sídla predávajúceho. Doprava výrobkov nie je zahrnutá v cene diela a dopravu znáša kupujúci na vlastné náklady. 

5.3.Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že vratné prepravné palety budú fakturované ako samostatná položka, po vrátení nepoškodených paliet vystaví predávajúci kupujúcemu dobropis k počtu vrátených paliet a k príslušnej objednávke.

 

6.Termín plnenia

6.1.Ak sa kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti (napr. úhrada zálohy, doplnenie podkladov, poskytnutie materiálu alebo dielov a pod.), termín plnenia je závislý od včasného splnenia záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z jeho súčinnosti. V takom prípade je predávajúci oprávnený určiť nový termín dodania výrobkov, alebo ich časti s ohľadom na výrobné kapacity, čo sa nepovažuje za omeškanie, ani nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

6.2.Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dňom, ku ktorému oznámi kupujúcemu pripravenosť tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu. Ak bol čas dodania stanovený lehotou, je predávajúci oprávnený dodať tovar počas celej tejto lehoty.

6.3.Pripravenosť k odovzdaniu výrobkov oznámi predávajúci kupujúcemu písomne/mailom alebo  telefonicky 2 pracovné dni vopred.

6.4.Ak kupujúci výrobky neprevezme ani po uplynutí 15 dní od pôvodného termínu dodania, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné, príp. zabezpečiť uskladnenie výrobkov u tretej osoby - skladovateľa, pričom náklady za uloženie a opatrovanie výrobkov znáša kupujúci a predávajúci je ho oprávnený kupujúcemu refakturovať. Zabezpečenie skladovania výrobkov u tretej osoby oznámi predávajúci kupujúcemu písomne.

6.5.Predávajúci je oprávnený pozdržať dodanie tovaru kupujúcemu až do doby úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu, pričom neodovzdanie výrobkov v termíne dodania sa tým nepovažuje za omeškanie, ani nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

6.6.Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa

 

7. Dodacie podmienky

7.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať výrobky podľa dodacej parity FCA INCOTERMS® 2010, v mieste dodania: FOR Clean a.s., Vrbovská cesta č.39, Piešťany, Slovenská republika.

7.2.Predávajúci splní povinnosť vykonať a odovzdať dielo a za prevzatie diela alebo jeho jednotlivých častí kupujúcim sa považuje okamih, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s riadne vykonaným dielom v mieste odovzdania diela, t.j. v momente odovzdania diela na prepravu dopravcovi zabezpečeného kupujúcim.

7.3.Predávajúci odovzdá dielo s dodacím listom príp. nákladným listom. Dodací list obsahuje okrem iného označenie a množstvo výrobkov a číslo objednávky. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie diela, prípadne paliet, na/v ktorých je dodané dielo uložené, na tomto dodacom liste s uvedením ŠPZ vozidla a čitateľným menom a podpisom preberajúceho.

7.4.Predávajúci si vyhradzuje právo plniť dodanie i čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné dodanie prevziať, ak bol predávajúcim vopred informovaný o čiastočnom plnení a jeho dôvode.

7.5.V prípade, že kupujúci nezabezpečí v termíne dodania diela dopravu diela z miesta odovzdania diela, považuje  sa dielo za prevzaté kupujúcim  uplynutím dohodnutého termínu dodania. Predávajúci nie je povinný dielo odoslať.

7.6. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, je tento povinný ihneď skontrolovať jeho kompletnosť a kvalitu.

7.7.Okamihom prevzatia tovaru alebo jeho jednotlivých častí kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru na kupujúceho, rovnako v prípade ak kupujúci tovar alebo jeho časť neprevezme a predávajúci ho uskladní v súlade s článkom 6.4. týchto VOP.

 

8. Spôsob a termín zaplatenia ceny

8.1.Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

8.2.Predávajúci poskytuje kupujúcemu splatnosť  faktúr v trvaní uvedenom v cenovej ponuke. Ak boli vystavené zálohové faktúry, budú zúčtované v konečnej faktúre. Záväzok kupujúceho uhradiť cenu sa považuje za splnený v momente pripísania celej fakturovanej sumy na účet predávajúceho alebo potvrdením prijatia platby v hotovosti.

8.3.V prípade, že si kupujúci neprevezme výrobky  v riadnom termíne dodania potvrdenom predávajúcim v objednávke, predávajúci je po uplynutí tohto termínu oprávnený kupujúcemu fakturovať cenu výrobkov. 

8.4.Vlastnícke práva k predmetu plnenia nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu.

8.5.Kupujúci nemá právo zadržať alebo krátiť platbu z dôvodu protipohľadávky, ani záväzky voči predávajúcemu hradiť pohľadávkami tretích osôb alebo zápočtom vlastnej pohľadávky, ibaže sa s predávajúcim vopred písomne dohodol.

8.6.V prípade zmeny zadania, alebo zrušenia objednávky alebo jej časti zo strany kupujúceho, je tento povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady zodpovedajúce rozpracovanosti objednávky, objednaných materiálov a kooperačných dodávok.

 

9. Záručné podmienky, reklamácie

9.1.Predávajúci poskytuje na ním vyrábaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína  plynúť dňom prevzatia diela kupujúcim. Záručná doba nakupovaného tovaru, spotrebného materiálu a mechanicky namáhaných častí je poskytovaná v trvaní deklarovanom výrobcom. Záručnú dobu na bezproblémové odstránenie ochrannej fólie diela poskytuje predávajúci v trvaní šesť mesiacov od prevzatia diela.

9.2.Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar skontrolovať z pohľadu kompletnosti, kvality prevedenia, mechanického poškodenia ap.. Ak kupujúci po vybalení tovaru zistí jeho poškodenie, nekompletnosť dodávky, alebo iný nesúlad s požiadavkami objednávky, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať predávajúceho a to najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. V opačnom prípade si predávajúci vyhradzuje právo reklamáciu z dôvodu mechanického poškodenia a početnosti neuznať.

9.3.Reklamácia musí byť uplatnená v písomnej forme bez zbytočného odkladu po zistení vady  na mailovej adrese reklamacie@forclean.sk, príp. na obchodnom oddelení predávajúceho, ak to okolnosti umožňujú s doručením reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho.

9.4.Reklamácia musí obsahovať:

a) identifikáciu výrobku 

 • názov výrobku,

 • číslo a dátum vystavenia dodacieho listu,

 • číslo a dátum objednávky/zmluvy o dielo,

 • kópiu dokladu o zaplatení výrobku

b) popis vady vrátane fotodokumentácie

 • detaily vady,

 • celkový pohľad,

 • pozíciu vady vzhľadom k výrobku, kde sa nachádza,

 • rozsah vady v dodanom množstve

c) Návrh riešenia reklamácie – odhad výšky škody

d) Vyjadrenie, či vada môže spôsobiť ďalšiu škodu

e) Požiadavku na náhradné plnenie

f) Návrh termínu  obhliadky reklamovaného výrobku - v prípade, že je to nutné alebo  požadované.

9.5.Podmienky pre posúdenie reklamácie:

 • reklamované súčasti je nutné doložiť fyzicky, prípadne kupujúci podľa požiadavky predávajúceho zabezpečí prístup poverenej osobe predávajúceho na miesto obhliadky, kde je dodávaný výrobok inštalovaný, vo výnimočných prípadoch môže byť dostačujúca fotodokumentácia.

 • ak je príčinou mechanické poškodenie tovaru, je potrebné vyhotovenie a zaslanie fotografií dokladujúcich a identifikujúcich:

a) nepoškodenosť prepravných obalov reklamovaných výrobkov z miesta vykládky,

b) celkový pohľad na ložnú plochu pred vykládkou vozidla vrátane ŠPZ,

c) zápis spísaný s dopravcom (do CMR, DL).

 • dodržanie podmienok pre skladovanie výrobkov a ich údržbu doporučených predávajúcim,   alebo uvedených v návode na údržbu, ak bol predávajúcim k príslušnému výrobku vydaný.

 • reklamovaný tovar alebo jeho časti nemôžu byť kupujúcim do doby vybavenia reklamácie používané, predané, spracované, pozmenené alebo inak upravené. Pokiaľ dôjde k prevodu reklamovaného výrobku alebo ich častí na tretiu osobu v dobe po oznámení reklamácie vady výrobku predávajúcemu, nároky kupujúceho voči predávajúcemu z titulu zodpovednosti za vady automaticky zanikajú.

9.6.V rámci reklamácie vád výrobku je kupujúci oprávnený:

 • požadovať odstránenie vady opravou výrobku, pokiaľ sú vady opraviteľné,

 • požadovať odstránenie vád výrobku/výrobkov dodaním náhradného výrobku za výrobok vadný alebo dodaním chýbajúceho výrobku,

 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

9.7.Uznané vady je predávajúci povinný odstrániť náhradným plnením, dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskoršie však do 30 dní  od doručenia reklamácie pre FO. Pre PO sa doba vybavenia reklamácie určuje individuálne v závislosti od náročnosti vzniknutej reklamácie. Danú skutočnosť upravuje Obchodný zákonník. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za vady vylúčené.

9.8.Oprávnene reklamované vady je predávajúci povinný odstrániť bezplatne. Za oprávnene reklamované vady sa považujú len také vady, ktoré dokázateľne zapríčinil predávajúci.

9.9.Kupujúci je vo veci vadného výrobku povinný učiniť všetky opatrenia potrebné k odvráteniu alebo zmierneniu škody.

9.10.V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie bude táto odmietnutá s odôvodnením a písomným vyrozumením kupujúceho. Predávajúci má právo uplatniť voči kupujúcemu náhradu nákladov, ktoré mu vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie.

9.11.Reklamácia sa považuje za neoprávnenú, ak:

 • umiestnenie alebo uskladnenie tovaru bolo na nevhodnom mieste (vlhko, prudké slnko, chemicky alebo inak nevhodné prostredie, pri interiérovej povrchovej úprave sa výrobky nesmú skladovať na priestranstvách nechránených voči poveternostným vplyvom),

 • došlo k zanedbaniu odbornej starostlivosti o tovar, nevhodnému zaobchádzaniu alebo neodbornej manipulácii s tovarom zo strany užívateľa alebo iných osôb,

 • došlo k nevhodnej preprave alebo manipulácii,

 • bol tovar použitý na iný účel než na účel, ktorý bol uvedený v dopyte, objednávke, alebo ako deklaruje predávajúci

 • boli kupujúcim zamlčané, neuvedené podstatné okolnosti, ktoré majú vplyv na funkčnosť,

 • došlo k nedbanlivosti alebo úmyselnému poškodeniu alebo zničeniu tovaru,

 • nastala neodvrátiteľná udalosť v dôsledku tzv. vyššej moci.

 • vznikli iné príčiny bez zavinenia predávajúceho

9.12.Pri oprave sa záručná doba predlžuje o dobu vybavenia reklamácie. Pri náhradnej dodávke začína plynúť nová záručná doba odo dňa dodania/prevzatia náhradnej dodávky.

9.13.Predávajúci zodpovedá za preukázateľnú škodu, vzniknutú  porušením jeho povinností, iba do výšky hodnoty rovnajúcej sa kúpnej cene reklamovaného výrobku.

9.14.Škoda na dodanom tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, prípadne uplatňovanie reklamácie u predávajúceho neovplyvňuje povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu diela.

 

10. Zmluvné pokuty  a úroky z omeškania

10.1.V prípade omeškania predávajúceho s odovzdaním diela  má kupujúci voči predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti diela za každý deň omeškania. Tento bod sa nevzťahuje na omeškanie vzniknuté  v dôsledku nedostatočnej súčinnosti kupujúceho v čl. 4 VOP.

10.2.V prípade omeškania platby zálohovej alebo konečnej faktúry má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej časti ceny diela za každý deň omeškania.

10.3.V prípade omeškania kupujúceho  s prevzatím diela viac ako 15 dní má predávajúci právo účtovať kupujúcemu skladné vo výške 0,05% z ceny neprevzatého diela za každý deň omeškania. Ak bol tovar uskladnený u tretej osoby - skladovateľa, má právo refakturovať vzniknuté náklady za uloženie a opatrovanie výrobkov.

 

11.Osobitné ustanovenia

11.1. Predávajúci môže poveriť vykonaním diela inú osobu, má však zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.

11.2. Dodaná výkresová dokumentácia je duševným majetkom kupujúceho a predávajúci sa zaväzuje, že neštandardné konštrukčné riešenia nezverejní, resp. nepoužije na iné účely.

11.3. Kupujúci je oprávnený vykonávanie diela kontrolovať. Kupujúci je povinný písomne/mailom  oznámiť 3 dni vopred termín vykonávania kontroly diela.

11.4. Pri uplatnení škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §§ 373 – 386   

   Obchodného zákonníka SR.

 

12. Odstúpenie od zmluvy a objednávky

12.1. Odstúpenie od zmluvy sa riadi podľa §§ 344 – 351 Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia je oprávnená strana povinná poskytnúť druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.

12.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade začatia konkurzného konania na majetok kupujúceho, alebo v prípade vstupu kupujúceho do likvidácie.

12.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa zasiela doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v Obchodnom registri.

 

13. Vyššia moc

13.1.Zmluvné strany nezodpovedajú za následky vyplývajúce z prípadov „vyššej moci“ ako sú prírodné katastrofy, občianske nepokoje, požiar, ako aj akékoľvek okolnosti mimo kontrolu ktorejkoľvek zo strán, ktoré však úplne, alebo čiastočne narušujú plnenie prijatých záväzkov a ktorým sa nedá vyhnúť ani pri maximálnej snahe vyvinutej oboma stranami. Strana uplatňujúca „vyššiu moc“ sa zaväzuje informovať druhú stranu o všetkých udalostiach vyplývajúcich z vyššie uvedených okolností. Pri výskyte takej situácie alebo udalosti budú služby považované za odložené po dobu trvania „vyššej moci“ a primeranú dobu neprekračujúcu jeden mesiac pre opätovné zabezpečenie poskytovania služieb.

                

14. Ochrana osobných údajov

14.1.Informácie týkajúce sa ochrany osobný údajov nájdete v sekcíí Ochrana osobných údajov.

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky dojednania vyplývajúce z obchodného vzťahu a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15.2.Vzťahy medzi zmluvnými stranami v týchto VOP výslovne neupravené sa riadia príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka SR a súvisiacimi predpismi. Aj zmluvné vzťahy s fyzickými osobami – nepodnikateľmi sa riadia Obchodným zákonníkom SROV.

15.3. Akékoľvek spory, vyplývajúce z obchodných vzťahov budú prednostne riešené dohodou štatutárnych zástupcov zmluvných strán.

15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa bezodkladne informovať o zmenách  identifikačných údajov (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.) , údajov o telefonickom, faxovom alebo e-mailovom kontakte alebo o skutočnostiach významných pre realizáciu obchodného styku (napr. vstup do likvidácie, vyhlásenie konkurzu a pod.).

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné oznámenia a písomnosti sa podľa tejto zmluvy  budú doručovať poštou doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví objednávky, alebo osobným doručením.  V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať alebo doporučenú zásielku doručovanú poštou pošta vráti odosielateľovi ako neprevzatú v odbernej lehote alebo s označením „adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom po jej odoslaní.

 

V Piešťanoch, 1 mája 2021